Επενδυτικά Προγράμματα

Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα ένταξης σας στο καταλληλότερο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανεξάρτητα της μορφής της εταιρείας σας.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

 • Προαξιολόγηση, εκτίμηση βαθμολογίας έργου
 • Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο επιλεγμένο πρόγραμμα
 • Καθοδήγηση κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης.
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
 • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων

Ενδεικτικά προγράμματα που υλοποιούμε είναι τα εξής:

 • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Τοπικά προγράμματα Leader

Βιολογική καλλιέργεια


Σύστημα διαχείρισης το οποίο βασίζεται στην ήπια και φιλική προς το περιβάλλον μορφή γεωργία, που υλοποιείται χωρίς την χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs), ορμονών, αντιβιοτικών και συντηρητικών στα φυτά, τα ζώα και τα μεταποιημένα προϊόντα.

Με την βιολογική γεωργία τα αγρο-οικοσύστημα προστατεύονται και δημιουργείται υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και διατήρησης των ειδών και των φυσικών τους οικοτόπων. Η ποιότητα του εδάφους και η φυσική γονιμότητά του καθώς και την ποιότητα του νερού βελτιώνονται ενώ μεριμνά για την υγεία και την ευημερία των ζώων. Διατηρείται η λειτουργία των οικοσυστημάτων και ταυτόχρονα προστατεύονται οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι πρώτες ύλες.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση


Διεθνές Πρότυπο GlobalGap. Έχει αναπτυχθεί από τον μη κερδοσκοπικό Γερμανικό οργανισμό FoodPLUS GmbH ο οποίος έχει δημιουργηθεί από Ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής πώλησης. Έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P.) στην παγκόσμια αγορά. Το GLOBALGAP έχει ως πρωταρχικό σκοπό να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα στο αγρόκτημα. Καλύπτει όλη τη διαδικασία από τις εισροές όπως τις ζωοτροφές ή τα σπορόφυτα και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους μέχρι και την αποδέσμευση του προϊόντος από την εκμετάλλευση.

Εθνικά Πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2. Έχουν αναπτυχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων Agrocert. Σε αυτά περιγράφονται οι απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται μια γεωργική εκμετάλλευση για να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ).

Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές


Σύνολο προδιαγραφών παραγωγής κρέατος πουλερικών ή αυγών ορνίθων, βάσει των οποίων υπάρχουν αυστηρά καθορισμένοι τρόποι εκτροφής ή και διατροφής των πουλερικών

Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε.

Πιστοποιήσεις που γίνονται βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. αριθμ. 1151/2012 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012.

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Πιστοποιήσεις ISO


Ο ISO είναι ένας διεθνής οργανισμός, που τυποποιεί τον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί λειτουργούν, παράγουν και εμπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η πιστοποίηση κατά ISO βεβαιώνει την τήρηση στάνταρ, για διάφορα προϊόντα, τις διαδικασίες παραγωγής τους, τα υλικά κατασκευής τους, ποιότητες, οργανωτικής δομής στην παραγωγή, κλπ

HACCP

To Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ή Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση βασιζόμενη στις αρχές του Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών σημείων (Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) για την πρόληψη, περιορισμό ή εξάλειψη όλων των πιθανών φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν σε ένα τρόφιμο κατά την παραγωγική του διαδικασία.

Το σύστημα αυτό απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους που απασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διάθεση προς πώληση τροφίμων και ζωοτροφών.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια εγκατάστασης και εφαρμογής του συστήματος.

Τεχνική υποστήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες – συνεργάτες μας πλήρη γεωπονική στήριξη,

Η τεχνική στήριξη περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο καταλληλότητας του αγρού για την εγκατάσταση νέας καλλιέργειας
 • Προσδιορισμός καταλληλότερου φυτικού είδους και ποικιλίας που πρέπει να εγκατασταθεί..
 • Οδηγίες εγκατάστασης νέας καλλιέργειας (εργασίες εδάφους, λιπάνσεις, συστήματα φύτευσης κλπ)
 • Οδηγίες εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών σε εγκατεστημένες καλλιέργειες για όλα τα έτη καλλιέργειας.
 • Οδηγίες για το κλάδεμα, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, και την περιοχή με σκοπό την εξασφάλιση της μεγαλύτερης παραγωγικότητας της μέγιστης διάρκεια της παραγωγικής ζωής.
 • Οδηγίες για της ετήσιες λιπάνσεις (περίοδος λίπανση, ποσότητες, είδη)
 • Σύνταξη προγραμμάτων προληπτικής και θεραπευτικής φυτοπροστασίας
 • Δειγματοληψίες για αναλύσεις εδάφους, φύλλων και προσδιορισμού αιτιών προβλημάτων φυτουγείας.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων εργασιών για τους παραγωγούς.
 • Προσδιορισμός κατάλληλου σταδίου συγκομιδής για την επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων.
 • Τακτικές επισκέψεις στα αγροτεμάχια στην διάρκεια του έτους.
 • Εκπαίδευση παραγωγών για την παρακολούθηση των καλλιεργειών.

Υπηρεσίες Γεωργικών Συμβούλων


 • Σκοπός είναι η υποστήριξη των αγροτών μέσω παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης – επιχείρησης. Με την τήρηση των προτύπων πολλαπλής συμμόρφωσης, που αφορούν την εκμετάλλευσή, και την μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης επιτυγχάνεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής και η περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και εισροών.
 • Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν όλα τα πεδία πιστοποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένος φορέας για την υποβοήθηση των παραγωγών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) / ΟΣΔΕ.

Στο σύστημα περιλαμβάνεται η υποβολή στοιχείων για:

 • την αίτηση άμεσων ενισχύσεων του γεωργού από τον Πρώτο Πυλώνα της Κ.Α.Π.).
 • την συμμετοχή σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ.

και ταυτόχρονα υποβάλετε:

 • αίτηση ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής
 • αίτηση ενημέρωσης ή εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Περιβαλλοντικές Μελέτες


Το προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και παράλληλα έχει αναπτύξει μέσα από συνεργασίες διεπιστημονικές ομάδες που επιτρέπουν την αρτιότερη κάλυψη των μελετώμενων δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Οι περιβαλλοντικές μελέτες απαιτούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων έργων, στον εκσυγχρονισμό, επέκταση και την τροποποίηση υφιστάμενων έργων. Η ανάγκη σύνταξης υποβολής και έγκρισης Μ.Π.Ε. είναι ανάλογη του μεγέθους και του είδους των έργων. Η έγκριση μίας Μ.Π.Ε., μετά από διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσιοποίησης της μελέτης, καταλήγει στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου.

Δημιουργία Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.)

Η εταιρεία μας μπορεί να οργανώσει και να υποστηρίξει με ολοκληρωμένες υπηρεσίες την υλοποίηση επιχειρησιακών - επενδυτικών προγραμμάτων και τη χρηματοδότηση Ο.Π.

Οι ομάδες παραγωγών (Ο.Π.) αποτελούν συλλογικά σχήματα από γεωργούς ή κτηνοτρόφους που έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν σε ένα κοινό στόχο. για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο.

Η Ο.Π. συμβάλλει αποτελεσματικά την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων των παραγωγών-μελών και ταυτόχρονα δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στην αγορά και την εξασφάλιση καλλίτερων τιμών διάθεσης.

Η Ο (Ο.Π.) αποτελεί νομικό πρόσωπο, που υπάγεται στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και συγκροτείται από παραγωγούς ομοειδών αγροτικών προϊόντων.

Η σύσταση μιας Ο.Π. απαιτεί τα ακόλουθα βήματα.

 • σύνταξη καταστατικού
 • υπογραφή του καταστατικού από τον απαιτούμενο αριθμό φυσικών προσώπων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • έγκριση του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο
Accessibility