Σύνταξη μελετών και ετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων προώθησης γεωργικών προϊόντων.
 • Διαχείριση μελετών για την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στον προτογενή και δευτερογενή τομέα,
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • Γεωργοοικονομικές μελέτες,
 • Περιβαλλοντικές μελέτες,
 • Σύνταξη Business Plan,
 • Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες επιδοτούμενων προγραμμάτων,
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης των εγκριθέντων σχεδίων και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αποπληρωμή τους.
Οι παραπάνω μελέτες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από:
 • Κοινοτικά προγράμματα,
 • Εθνικά προγράμματα,
 • Περιφερειακά προγράμματα,
 • Αναπτυξιακούς νόμους,
 • Κοινοτικές πρωτοβουλίες (LEADER +).