• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών,
  • Ομάδες Παραγωγών,
  • Επιχειρήσεις τυποποίησης μεταποίησης,
  • Φυσικά πρόσωπα,
  • Νομικά πρόσωπα,
  • Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες επιδοτούμενων προγραμμάτων,
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των εγκριθέντων σχεδίων και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αποπληρωμή τους.


Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρίας μας επικεντρώνονται στην τεχνική Υποστήριξη και εφαρμογή της Βιολογικής Παραγωγή προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής στα πλαίσια του Κανονισμού 2092/91 καθώς και άλλων προτύπων.

Ενδεικτικό πελατολόγιο